فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اعتدال در عبادت

طه ما أنزلنا علیک القرآن لتشقی الاتذکره لمن یخشی؛(278) طه ما قرآن را بر تو نازل نکردیم که خود را به زحمت بیفکنی! آن را فقط برای یادآوری کسانی که (از خدا) می ترسند نازل ساختیم.

اعتدال در انفاق

و الذین اذا أنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواماً؛(279) و کسانی که هر گاه انفاق کنند، نه اسراف می نمایند و نه سخت گیری؛ بلکه در میان این دو، حد اعتدالی دارند.

مسلمانان، امت معتدل

و کذلک جعلناکم أمه وسطاً لتکونوا شهداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شهیداً و ما جعلنا القبله التی کنت علیها الالنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیه و ان کانت لکبیره الا علی الذین هدی الله و ما کان الله لیضیع ایمانکم ان الله بالناس لرءوف رحیم؛(280) همان گونه (که قبله شما، یک قبله میانه است) شما را نیز، امت میانه ای قرار دادیم (در حد اعتدال، میان افراط و تفریط؛) تا بر مردم گواه باشید؛ و پیامبر هم بر شما گواه است. و ما، آن قبله ای را که قبلا بر آن بودی، تنها برای این قرار دادیم که افرادی که از پیامبر پیروی می کنند، از آنها که به جاهلیت باز می گردند، مشخص شوند. مسلماً این حکم، جز بر کسانی که خداوند آنها را هدایت کرده، دشوار بود. (این را نیز بدانید که نمازهای شما در برابر قبله سابق، صحیح بوده است؛) و خدا هرگز ایمان [ نماز] شما را ضایع نمی گرداند؛ زیرا خداوند نسبت به مردم، رحیم و مهربان است.
سقف آن را برافراشت و آن را منظم ساخت.