فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

دعای امام سجاد (علیه السلام) در صحیفه سجادیه

بار خدایا بر محمد و آلش درود فرست و مرا از اسراف و زیاده روی باز دار و در بخشش و میانه روی استوار دار و روش نیکو در زندگی را به من بیاموز و ما به لطف خود از ولخرجی حفظ کن و روزی ام را از راههای حلال جاری سازد و خرج کردن سالم را در کارهای نیک قرار ده!(271)

اشعار

دخل و خرج

بر آن کدخدا زار باید گریست که دخلش بود نوزده خرج بیست