فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اسراف باعث فقر

قال أبو عبدالله (علیه السلام) یا عبید ان السرف یورث الفقر؛(262) اسراف موجب فقیر شدن می باشد.

داستانها

اسراف مکن!

شخصی بر امام صادق (علیه السلام) وارد شد و عرض کرد: مقداری به من (پول) قرض عنایت کنید تا وقت استطاعت، قرض شما را ادا کنم. امام فرمود: آیا کشت و زراعتی داری که هنگام برداشت حاصل، قرضت را ادا کنی؟ عرض کرد: نه به خدا قسم. فرمود: آیا تجارت و بازرگانی داری که هنگام فروش، قرضت را اداکنی؟ عرض کرد: نه به خدا قسم. فرمود: آیا مال و ملکی داری که بفروشی و قرضت را اداکنی؟ عرض کرد: نه به خدا قسم. فرمود: اینک تو از کسانی هستی که خداوند برای تو در مال و ثروت ما حق قرار داده است.
آن گاه دستور داد کیسه ای را که در آن پول بود، آوردند. امام دست در آن کرد و مشتی پول بیرون آورد و به او داد. بعد فرمود: از خدا بترس و اسراف مکن. سخت گیر مباش و میانه رو باش! زیاده روی و تبذیر، هر آینه اسراف است که خداوند فرمود: زباده روی نکنید.(263)