فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

نشانه های اسراف

و روی الأصبغ بن نباته عن أمیرالمؤمنین (علیه السلام) أنه قال للمسرف ثلاث علامات یأکل ما لیس له و یشتری ما لیس له و یلبس ما لیس له؛(260) امام علی (علیه السلام) فرمود: سه نشانه، علامت اسراف کننده است: 1 - می خورد غذایی را که برای او نیست 2 - می خرد متاعی را که برای او نیست 3 - می پوشد لباسی را که برای او نیست.

اسراف باعث هلاکت

علی بن محمد رفعه قال قال أمیرالمؤمنین صلوات الله علیه القصد مثراه و السرف متواه؛(261) علی (علیه السلام) فرمود: میانه روی ثروت خیز و زیاده روی و اسراف باعث هلاکت است.

اسراف باعث فقر

قال أبو عبدالله (علیه السلام) یا عبید ان السرف یورث الفقر؛(262) اسراف موجب فقیر شدن می باشد.