فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

حد اسراف

عن اسحاق بن عمار قال قلت لأبی ابراهیم الکاظم (علیه السلام) الرجل یکون له عشره أقمصه أیکون ذلک من السرف فقال لا ولکن ذلک أبقی لثیابه و لکن السرف أن تلبس ثوب صونک فی المکان القذر؛(259) اسحاق بن عمار می گوید: به حضرت کاظم (علیه السلام) عرض کردم: مرد ده پیراهن دارد، آیا این از اسراف است؟ فرمود: نه! بلکه این تعداد، موجب دوام بیشتر لباس می شود، ولی اسراف در لباس این است که جامه عز و آبرو را در محل پلید بپوشی و آن را آلوده نمایی.

نشانه های اسراف

و روی الأصبغ بن نباته عن أمیرالمؤمنین (علیه السلام) أنه قال للمسرف ثلاث علامات یأکل ما لیس له و یشتری ما لیس له و یلبس ما لیس له؛(260) امام علی (علیه السلام) فرمود: سه نشانه، علامت اسراف کننده است: 1 - می خورد غذایی را که برای او نیست 2 - می خرد متاعی را که برای او نیست 3 - می پوشد لباسی را که برای او نیست.

اسراف باعث هلاکت

علی بن محمد رفعه قال قال أمیرالمؤمنین صلوات الله علیه القصد مثراه و السرف متواه؛(261) علی (علیه السلام) فرمود: میانه روی ثروت خیز و زیاده روی و اسراف باعث هلاکت است.