فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اسراف مبطل وضو

امام عسگری (علیه السلام): من تعدی فی طهوره کان کناقضه(256) هر کس در مصرف آب (وضو و غسل) زیاده روی کند، مانند کسی است که وضو و غسل خود را باطل کند.

اسراف و زوال نعمت

قال الامام باقر (علیه السلام): من اقتصد و قنع بقیت علیه النعمه و من بذر و أسرف زالت عنه النعمه؛(257) هر کس میانه روی و قناعت پیشه کند، نعمت بر او پایدار ماند، و آن کس که تبذیر و اسراف کند، نعمت از کف او بیرون رود.

اسراف مبغوض خدا

امام صادق (علیه السلام): ان القصد أمریحبه الله - عز و جل - و ان السرف یبغضه... و حتی صبک فضل شرابک(258)؛ میانه روی چیزی است که خدای - عزوجل - آن را دوست دارد و اسراف را ناخوش می دارد... حتی دور ریختن زیاده نوشیدنی ات را.