فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

نهی از اسراف، در همه جا

و لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطاناً فلا یسرف فی القتل انه کان منصوراً(252) هرگز نفس محترمی که خدا قتلش را حرام کرده مکشید مگر آنکه به حکم حق مستحق قتل شود، و کسی که خونش به مظلومی و ناحق ریخته شود ما به ولی او حکومت و تسلط (بر قاتل) دادیم پس (در مقام انتقام) آن ولی در قتل و خونریزی اسراف نکند که او از جانب مامؤید و منصور خواهد بود.

روایات

کم ترین اندازه اسراف

امام صادق (علیه السلام): أدنی الاسراف هراقه فضل الاناء(253) کم ترین اندازه اسراف، دور ریختن ته مانده ظرف (غذا یا آب) است.