فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اسراف، محدوده ای وسیع دارد

و لوطاً اذ قال لقومه أتأتون الفاحشه ما سبقکم بها من أحد من العالمین انکم لتأتون الرجال شهوه من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون؛(251) و (به خاطر آورید) لوط را، هنگامی که به قوم خود گفت: آیا عمل بسیار زشتی را انجام می دهید که هیچیک از جهانیان، پیش از شما انجام نداده است؟! آیا شما از روی شهوت به سراغ مردان می روید، نه زنان؟! شما گروه اسرافکار (و منحرفی) هستید!

نهی از اسراف، در همه جا

و لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطاناً فلا یسرف فی القتل انه کان منصوراً(252) هرگز نفس محترمی که خدا قتلش را حرام کرده مکشید مگر آنکه به حکم حق مستحق قتل شود، و کسی که خونش به مظلومی و ناحق ریخته شود ما به ولی او حکومت و تسلط (بر قاتل) دادیم پس (در مقام انتقام) آن ولی در قتل و خونریزی اسراف نکند که او از جانب مامؤید و منصور خواهد بود.

روایات