فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

هدایت ناپذیر اهل اسراف

ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب؛(247) خداوند کسی را که اسرافکار و بسیار دروغگوست هدایت نمی کند.

فرعون از اسرافکاران بود!

فما آمن لموسی الاذریه من قومه علی خوف من فرعون و ملئهم أن یفتنهم و ان فرعون لعال فی الأرض و انه لمن المسرفین؛(248) (در آغاز)، هیچ کس به موسی ایمان نیاورد، مگر گروهی از فرزندان قوم او؛ (آن هم) با ترس از فرعون و اطرافیانش، مبادا آنها را شکنجه کنند؛ زیرا فرعون، برتری جویی در زمین داشت؛ و از اسرافکاران بود!

برادران شیطان

و آت ذا القربی حقه و المسکین و ابن السبیل و لا تبذر تبذیراً ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفوراً؛(249) و حق نزدیکان را بپرداز، و (همچنین حق) مستمند و وامانده در راه را! و هرگز اسراف و تبذیر مکن، چرا که تبذیر کنندگان، برادران شیاطینند؛ و شیطان در برابر پروردگارش، بسیار ناسپاس بود!