فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اسراف نکنید!

یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا و لا تسرفوا انه لا یحب المسرفین؛(246) بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید که خداوند مسرفان را دوست نمی دارد!

هدایت ناپذیر اهل اسراف

ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب؛(247) خداوند کسی را که اسرافکار و بسیار دروغگوست هدایت نمی کند.

فرعون از اسرافکاران بود!

فما آمن لموسی الاذریه من قومه علی خوف من فرعون و ملئهم أن یفتنهم و ان فرعون لعال فی الأرض و انه لمن المسرفین؛(248) (در آغاز)، هیچ کس به موسی ایمان نیاورد، مگر گروهی از فرزندان قوم او؛ (آن هم) با ترس از فرعون و اطرافیانش، مبادا آنها را شکنجه کنند؛ زیرا فرعون، برتری جویی در زمین داشت؛ و از اسرافکاران بود!