فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آیات

اسراف نکنید!

یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا و لا تسرفوا انه لا یحب المسرفین؛(246) بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید که خداوند مسرفان را دوست نمی دارد!

هدایت ناپذیر اهل اسراف

ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب؛(247) خداوند کسی را که اسرافکار و بسیار دروغگوست هدایت نمی کند.