فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اسراف

آیات

اسراف نکنید!

یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا و لا تسرفوا انه لا یحب المسرفین؛(246) بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید که خداوند مسرفان را دوست نمی دارد!