فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اثر زن خوب

زن خوب و فرمانبر و پارسا کند مرد درویش را پارسا
سعدی

فرد نشستن

آنکه از جفت مبراست خداست ز آدمی فرد نشستن نه سزاست
جامی

آرامش واقعی

اگر تاج دار است اگر پهلوان به زن گیرد آرام مرد جوان
فردوسی