فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اشعار

اثر زن خوب

زن خوب و فرمانبر و پارسا کند مرد درویش را پارسا
سعدی

فرد نشستن

آنکه از جفت مبراست خداست ز آدمی فرد نشستن نه سزاست
جامی