فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بناء ازدواج

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): مابنی فی الاسلام بناء أحب الی الله و أعز من التزویج؛(230) در اسلام هیچ بنایی نزد خدا محبوب تر و ارجمندتر از ازدواج نیست.

اثرات ازدواج

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): زوجوا أیاماکم، فان الله یحسن لهم فی أخلاقهم و یوسع لهم فی أرزاقهم و یزید هم فی مرواتهم؛(231) بی همسران خود را همسر دهید؛ که خداوند اخلاق آنان را نیکو روزیشان را فراخ می کند و بر جوانمردی آنها می افزاید.

سعادت مرد

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) من سعاده المرء الزوجه الصالحه؛(232) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: از سعادت مرد داشتن همسر شایسته است.