فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

وجود مهربانی و رحمت خدا بین زوجین

و من ءایته أن خلق لکم من أنفسکم أزواجاً لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لایات لقوم یتفکرون؛ و از نشانه های او اینکه همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید، و در میانتان مودت و رحمت قرار داد؛ در این نشانه هایی است برای گروهی که تفکر می کنند!

تحریم ازدواج با مشرک و مشرکه

و لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن و لأمه مؤمنه خیر من مشرکه و لو أعجبتکم و لا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا و لعبد مؤمن خیر من مشرک و لو أعجبکم أولئک یدعون الی النار و الله یدعوا الی الجنه و المغفره باذنه و یبین ء ایاته للناس لعلهم یتذکرون؛ و با زنان مشرک و بت پرست، تا ایمان نیاورده اند ازدواج نکنید! (اگر چه جز به ازدواج با کنیزان، دسترسی نداشته باشید؛ زیرا) کنیز با ایمان، از زن آزاد بت پرست بهتر است؛ هر چند (زیبایی، یا ثروت، یا موقعیت او) شما را به شگفتی آورد. و زنان خود را به ازدواج مردان بت پرست، تا ایمان نیاورده اند، در نیاوردید! (اگر چه ناچار شوید آنها را به همسری غلامان با ایمان در آوردید؛ زیرا) یک غلام با ایمان، از یک مرد آزاد بت پرست، بهتر است؛ هر چند (مال و موقعیت و زیبایی او، (شما را به شگفتی آورد. آنها دعوت به سوی آتش می کنند؛ و خدا دعوت به بهشت و آمرزش به فرمان خود می نماید، و آیات خویش را برای مردم روشن می سازد؛ شاید متذکر شوند!

تحریم ازدواجهای اجباری بازنها

یأیهاالذین ءامنوا لا یحل لکم أن ترثوا النساء کرهاً و لا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ماء اتیموهن الا أن یأتین بفاحشه مبینه و عاشروهن بالمعروف فان کرهتموهن فعسی أن تکرهوا شیئاً و یجعل الله فیه خیراً کثیراً؛ ای کسانی که ایمان آورده اید! برای شما حلال نیست که از زنان، از روی اکراه (و ایجاد ناراحتی برای آنها،) ارث ببرید! و آنان را تحت فشار قرار ندهید که قسمتی از آنچه را به آنها داده اید (از مهر) تملک کنید! مگر اینکه آنها عمل زشت آشکاری انجام دهند. و با آنان، بطور شایسته رفتار کنید! و اگر از آنها، (بجهتی) کراهت داشتید، (فوراً تصمیم به جدایی نگیرید!) چه بسا چیزی خوشایند شما نباشد، و خداوند خیر فراوانی در آن می دهد!