فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بخشش خداوند

خدا را بر آن بنده بخشایش است که خلق از وجودش در آسایش است
سعدی

نکات

اذیت مسلمان و آزار مؤمنین، از بزرگترین گناهان کبیره است. فرضاً اگر در یک اجتماعی می خواهید دعا بخوانید: نباید افرادی که در آن اطراف و محله هستند آزار ببینند و رنج ببرند. ملاحظه مردم ضعیف و کسانی که روز کار کرده اند و می خواهند استراحت کنند را بکنید.(224)
بخشی از کیفر توهین و تحقیر و آزار و اذیت اهل ایمان، در همین دنیا ظاهر می شود.
آزار و اذیت دیگران به هر شکلی که باشد، از جمله گناهانی است که خشم الهی را بدنبال دارد.
بدی اعمال زشت در همه ادیان الهی امری ثابت است.
نعمت ها از خداست، ولی شر و بدی از عملکرد خودماست.
هر کس بدی خود را زیبا دید در ارزیابی منحرف می شود، به فکر تغییر روش نمی افتد و از راه حق محروم می شود.
همه می میرند و لجاجت ها و آزار و اذیتها موقتی است و پاداش تحمل مشکلات را خداوند بی کم و کاست عطا می کند.
بی اعتنایی به آزار و اذیت دشمنان به معنای سستی و کوتاهی در برخورد با آنان نیست، بلکه به معنای توکل و امیدواری به رحمت الهی، دلسرد نشدن از برخوردهای آنان است.
بدی و فحشا با مخلص بودن یک جا جمع نمی شود.

ازدواج