فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بدی و شادمانی

مشو شادمان گر بدی کرده ای که آزرده گردی گر آزرده ای
فردوسی

مکافات عمل

انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت
ناصر خسرو

بخشش خداوند

خدا را بر آن بنده بخشایش است که خلق از وجودش در آسایش است
سعدی