فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آسودگی

آسوده بود هر که کم آزار بود آزار کننده خود دل افکار بود
مسعودی

بدی و شادمانی

مشو شادمان گر بدی کرده ای که آزرده گردی گر آزرده ای
فردوسی

مکافات عمل

انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت
ناصر خسرو