فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بهتر از فقیه مردم آزار

سرهنگ لطیف خویشتندار بهتر ز فقیه مردم آزار
گلستان سعدی باب هشتم

آسودگی

آسوده بود هر که کم آزار بود آزار کننده خود دل افکار بود
مسعودی

بدی و شادمانی

مشو شادمان گر بدی کرده ای که آزرده گردی گر آزرده ای
فردوسی