فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بی وفایی دنیا

زنهار تا توانی اهل نظر میازار دنیا وفا ندارد ای نور هر دو دیده
حافظ

بهتر از فقیه مردم آزار

سرهنگ لطیف خویشتندار بهتر ز فقیه مردم آزار
گلستان سعدی باب هشتم

آسودگی

آسوده بود هر که کم آزار بود آزار کننده خود دل افکار بود
مسعودی