فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

سرانجام بد

مکن بد که بینی سرانجام بد ز بد گردد اندر جهان نام بد
فردوسی

بی وفایی دنیا

زنهار تا توانی اهل نظر میازار دنیا وفا ندارد ای نور هر دو دیده
حافظ

بهتر از فقیه مردم آزار

سرهنگ لطیف خویشتندار بهتر ز فقیه مردم آزار
گلستان سعدی باب هشتم