فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اشعار

سرانجام بد

مکن بد که بینی سرانجام بد ز بد گردد اندر جهان نام بد
فردوسی

بی وفایی دنیا

زنهار تا توانی اهل نظر میازار دنیا وفا ندارد ای نور هر دو دیده
حافظ