فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

نعوذ بالله

یکی از خلفای عباسی که به غایت ظلم پیشه و ستم اندیشه بود، با یکی از ندمای خویش گفت که به جهت من لقبی پیداکن مثل المعتصم بالله و الناصر دین الله و... آن ندیم گفت: هیچ لقبی برای تو مناسب تر از نعوذبالله نیست(223).

اشعار

سرانجام بد

مکن بد که بینی سرانجام بد ز بد گردد اندر جهان نام بد
فردوسی