فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

در برابر آزار و بدی ها اینگونه باشیم!

روایت شده که چون حضرت یعقوب و یوسف به هم رسیدند، یعقوب پرسید: پسر جان بگو برایم چه بر سرت آمد؟ گفت: بابا مپرس که برادرانم با من چه کردند، بپرس که خدا با من چه کرد.(222)

نعوذ بالله

یکی از خلفای عباسی که به غایت ظلم پیشه و ستم اندیشه بود، با یکی از ندمای خویش گفت که به جهت من لقبی پیداکن مثل المعتصم بالله و الناصر دین الله و... آن ندیم گفت: هیچ لقبی برای تو مناسب تر از نعوذبالله نیست(223).

اشعار