فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بدی و پشیمانی

امام هادی (علیه السلام): من یزرع خیراً یحصد غبطه و من یزرع شراً یحصد ندامه؛(213) هر که بذر خوبی بکارد، شادمانی درو می کند و هر که تخم بدی بیفشاند، پشیمانی می درود.

آسایش مردم از مؤمن

قال الامام الصادق (علیه السلام): ینبغی للمؤمن أن یکون فیه ثمانی خصال: و قوراً عند الهزاهز، صبوراً عند البلاء، شکوراً عندالرخاء قانعا بما رزقه الله، لا یظلم الاعداء و لا یتحامل للأصدقاء بدنه منه فی تعب، و الناس منه فی راحه؛(214) برای مؤمن سزاوار است که دارای هشت خصلت باشد: در برابر حوادث با وقار، به هنگام گرفتاری شکیبا، به گاه فراوانی نعمت شکرگزار، و به آنچه خداوند به وی روزی کرده قانع باشد، بر دشمنان ستم رو ندارد، و بار (مسئولیت) خود را بر دوش دوستان نیفکند، تن وی از کاری که از آن می کشد در رنج، ولی مردم از او در آسایش اند.

پرهیز از آزار

عن علی (علیه السلام): تنظفوا بالماء من النتن الریح الذی یتأذی منه؛(215) خود را با آب از بوی ناخوشایند، که دیگران را می آزارد، پاک کنید.