فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

پرهیز از آزار

امام سجاد (علیه السلام): کف الأذی، من کمال العقل و فیه راحه للبدن عاجلاً و آجلاً؛(212) خودداری از آزار رساندن، نشانه کمال خرد و مایه آسایش دو گیتی است.

بدی و پشیمانی

امام هادی (علیه السلام): من یزرع خیراً یحصد غبطه و من یزرع شراً یحصد ندامه؛(213) هر که بذر خوبی بکارد، شادمانی درو می کند و هر که تخم بدی بیفشاند، پشیمانی می درود.

آسایش مردم از مؤمن

قال الامام الصادق (علیه السلام): ینبغی للمؤمن أن یکون فیه ثمانی خصال: و قوراً عند الهزاهز، صبوراً عند البلاء، شکوراً عندالرخاء قانعا بما رزقه الله، لا یظلم الاعداء و لا یتحامل للأصدقاء بدنه منه فی تعب، و الناس منه فی راحه؛(214) برای مؤمن سزاوار است که دارای هشت خصلت باشد: در برابر حوادث با وقار، به هنگام گرفتاری شکیبا، به گاه فراوانی نعمت شکرگزار، و به آنچه خداوند به وی روزی کرده قانع باشد، بر دشمنان ستم رو ندارد، و بار (مسئولیت) خود را بر دوش دوستان نیفکند، تن وی از کاری که از آن می کشد در رنج، ولی مردم از او در آسایش اند.