فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

کمک به آزار مؤمن و عاقبت آن

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال من أعان علی مؤمن بشطر کلمه لقی الله عز و جل یوم القیامه مکتوب بین عینیه آیس من رحمتی؛(211) امام صادق (علیه السلام) فرمود: هر که مؤمنی را به پاره ای کلمه علیه مؤمنی یاری کند، روز قیامت در حالی (به صحنه محشر) می آید که میان دو چشمش نوشته شده است: (ناامید از رحمت خدا).

پرهیز از آزار

امام سجاد (علیه السلام): کف الأذی، من کمال العقل و فیه راحه للبدن عاجلاً و آجلاً؛(212) خودداری از آزار رساندن، نشانه کمال خرد و مایه آسایش دو گیتی است.

بدی و پشیمانی

امام هادی (علیه السلام): من یزرع خیراً یحصد غبطه و من یزرع شراً یحصد ندامه؛(213) هر که بذر خوبی بکارد، شادمانی درو می کند و هر که تخم بدی بیفشاند، پشیمانی می درود.