فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

امکان کیفر دنیوی برای بدکاران از طرف خدا

أ فأمن الذین مکروا السیئات أن یخسف الله بهم الأرض أو یأتیهم العذاب من حیث لا یشعرون أو یأخذهم فی تقلبهم فما هم بمعجزین أو یأخذهم علی تخوف فان ربکم لرء وف رحیم؛(205) آیا توطئه گران از این ایمن گشتند که ممکن است خدا آنها را در زمین فروبرد، و یا مجازات (الهی)، از آن جا که انتظارش را ندارند، به سراغشان آید؟!... یا به هنگامی (که برای کسب مال و ثروت افزونتر) در رفت و آمدند، دامانشان را بگیرد در حالی که قادر به فرار نیستند؟!... یا بطور تدریجی، با هشدارهای خوف انگیز آنان را گرفتار سازد؟! چرا که پروردگار شما، رؤوف و رحیم است.

کیفر دنیوی خدا برای جوامع و ملتهای بد با بلاهای عمومی

و نصرنه من القوم الذین کذبوا بایاتنا انهم کانوا قوم سوء فأغر قناهم أجمعین(206) و او را در برابر جمعیتی که آیات ما را تکذیب کرده بودند یاری دادیم؛ چرا که قوم بدی بودند؛ از این رو همه آنها را غرق کردیم!

ترس زکریای پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) از وارثان بد

و انی خفت الموالی من وراءی و کانت امرأتی عاقراً فهب لی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من ءال یعقوب واجعله رب رضیا؛(207) و من از بستگانم بعد از خودم بیمناکم (که حق پاسداری از آیین تو را نگاه ندارند)! و (از طرفی) همسرم نازا عقیم است؛ تو از نزد خود جانشینی به من ببخش... که وارث من و دودمان یعقوب باشد؛ و او را مورد رضایتت قرار ده!