فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

به صورت افتادن بدکاران در آتش جهنم

و من جاء بالسیئه فکبت و جوههم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون؛(204) و آنها که اعمال بدی انجام دهند، به صورت در آتش افکنده می شوند؛ آیا جزایی جز آنچه عمل می کردید خواهید داشت؟!

امکان کیفر دنیوی برای بدکاران از طرف خدا

أ فأمن الذین مکروا السیئات أن یخسف الله بهم الأرض أو یأتیهم العذاب من حیث لا یشعرون أو یأخذهم فی تقلبهم فما هم بمعجزین أو یأخذهم علی تخوف فان ربکم لرء وف رحیم؛(205) آیا توطئه گران از این ایمن گشتند که ممکن است خدا آنها را در زمین فروبرد، و یا مجازات (الهی)، از آن جا که انتظارش را ندارند، به سراغشان آید؟!... یا به هنگامی (که برای کسب مال و ثروت افزونتر) در رفت و آمدند، دامانشان را بگیرد در حالی که قادر به فرار نیستند؟!... یا بطور تدریجی، با هشدارهای خوف انگیز آنان را گرفتار سازد؟! چرا که پروردگار شما، رؤوف و رحیم است.

کیفر دنیوی خدا برای جوامع و ملتهای بد با بلاهای عمومی

و نصرنه من القوم الذین کذبوا بایاتنا انهم کانوا قوم سوء فأغر قناهم أجمعین(206) و او را در برابر جمعیتی که آیات ما را تکذیب کرده بودند یاری دادیم؛ چرا که قوم بدی بودند؛ از این رو همه آنها را غرق کردیم!