فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بهتان، آزار بزرگ

و الذین یؤذون المؤمنین و المؤمنت بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتناً و اثماً مبیناً؛(202) و آنان که مردان و زنان با ایمان را به خاطر کاری که انجام نداده اند آزار می دهند؛ بار بهتان و گناه آشکاری را به دوش کشیده اند.

امکان فرو رفتن بدکاران در زمین و عذاب تدریجی الهی برای بدکاران

أ فأمن الذین مکروا السیئات أن یخسف الله بهم الأرض أو یأتیهم العذاب من حیث لا یشعرون أو یأخذهم فی تقلبهم فما هم بمعجزین أو یأخذهم علی تخوف فان ربکم لرءوف رحیم؛(203) آیا توطئه گران از این ایمن گشتند که ممکن است خدا آنها را در زمین فرو برد، و یا مجازات (الهی)، از آن جا که انتظارش را ندارند، به سراغشان آید؟!... یا به هنگامی (که برای کسب مال و ثروت افزونتر) در رفت و آمدند، دامانشان را بگیرد در حالی که قادر به فرار نیستند؟!... یا بطور تدریجی، با هشدارهای خوف انگیز آنان را گرفتار سازد؟! چرا که پروردگار شما، رؤوف و رحیم است.

به صورت افتادن بدکاران در آتش جهنم

و من جاء بالسیئه فکبت و جوههم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون؛(204) و آنها که اعمال بدی انجام دهند، به صورت در آتش افکنده می شوند؛ آیا جزایی جز آنچه عمل می کردید خواهید داشت؟!