فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اذیت و بدی

آیات

بهتان، آزار بزرگ

و الذین یؤذون المؤمنین و المؤمنت بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتناً و اثماً مبیناً؛(202) و آنان که مردان و زنان با ایمان را به خاطر کاری که انجام نداده اند آزار می دهند؛ بار بهتان و گناه آشکاری را به دوش کشیده اند.