فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اثر خوش اخلاقی

بنده حلقه به گوش ار ننوازی برود لطف کن لطف، که بیگانه شود حلقه به گوش
سعدی

آدمیت و اخلاق

آدمیت به حسن اخلاق است حیف این شیوه در جهان طاق است
وافی کاشانی

وای از بد خلقی

اگر حنظل(200) خوری از دست خوشروی به از شیرینی از دست ترشروی