فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اشعار

اثر خوش اخلاقی

بنده حلقه به گوش ار ننوازی برود لطف کن لطف، که بیگانه شود حلقه به گوش
سعدی

آدمیت و اخلاق

آدمیت به حسن اخلاق است حیف این شیوه در جهان طاق است
وافی کاشانی