فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اخلاق، عطیه الهی

عن اسحاق بن عمار عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال ان الخلق منیحه یمنحها الله عزوجل خلقه فمنه سجیه و منه نیه فقلت فأیتهما أفضل فقال صاحب السجیه هو مجبول لا یستطیع غیره و صاحب النیه یصبر علی الطاعه تصبراً فهو أفضلهما؛(189) اسحاق عمار از حضرت صادق (علیه السلام) روایت کرد که فرمودند: همانا اخلاق، عطیه ای است که خداوند متعال به آفریدگانش می بخشد. برخی از آن فطری است و بخش دیگر کسب کردنی است. من عرض کردم: کدامیک برتر است؟ فرمودند: دارنده اخلاق فطری بر آن سرشسته است و جز آن نمی تواند کاری بکند ولی آن که کسب می کند باز زحمت بر فرمانبری شکیبایی می کند و این برتر است.

دعا جهت کسب فضایل اخلاقی

اللهم لا تدع خصله تعاب منی الا أصلحتها، و لا عائبه أونب بها الا حسنتها، و لا أکرومنه فی ناقصه الا أتممتها؛(190) بارالهاء هیچ عیبی را که ممکن است مایه ملامتم گردد در من باقی مگذار، جز آنکه آن را نیکو نمایی و هیچ کرامت خلق و خوی پسندیده ای را که به طور ناقص در من وجود دارد، فرو مگذار جز آنکه تتمیم و تکمیلش نمایی.

داستانها