فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

فساد ایمان

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال ان سوء الخلق لیفسد العمل کما یفسد الخل العسل؛(187) امام صادق (علیه السلام) فرمود: چنانچه سرکه عسل را فاسد می کند، خلق بد ایمان را فاسد می کند.

درجه صاحب حسن اخلاق

و علیکم بحسن الخلق فانه یبلغ بصاحبه درجه الصائم القائم؛(188) بر شما باد به حسن خلق زیرا که آن صاحبش را به درجه روزه داران و نماز گزاران واقعی می رساند.

اخلاق، عطیه الهی

عن اسحاق بن عمار عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال ان الخلق منیحه یمنحها الله عزوجل خلقه فمنه سجیه و منه نیه فقلت فأیتهما أفضل فقال صاحب السجیه هو مجبول لا یستطیع غیره و صاحب النیه یصبر علی الطاعه تصبراً فهو أفضلهما؛(189) اسحاق عمار از حضرت صادق (علیه السلام) روایت کرد که فرمودند: همانا اخلاق، عطیه ای است که خداوند متعال به آفریدگانش می بخشد. برخی از آن فطری است و بخش دیگر کسب کردنی است. من عرض کردم: کدامیک برتر است؟ فرمودند: دارنده اخلاق فطری بر آن سرشسته است و جز آن نمی تواند کاری بکند ولی آن که کسب می کند باز زحمت بر فرمانبری شکیبایی می کند و این برتر است.