فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

خرقه آتشین

نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد
حافظ

اخلاص واقعی

طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی صدق پیش آر که اخلاص به پیشانی نیست
سعدی

توصیه به اخلاص

یک صبح زاخلاص بیا بر در ما برناید اگر کام تو از ما گله کن
ملا احمد نراقی