گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

اشعار

خرقه آتشین

نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد
حافظ

اخلاص واقعی

طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی صدق پیش آر که اخلاص به پیشانی نیست
سعدی