فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

روش برترینها

الاخلاص شیمه أفاضل الناس؛(151) اخلاص راه و روش برترین مردم است.

سرور اهل بهشت

ساده أهل الجنه المخلصون؛(152) سرور اهل بهشت اهل اخلاص هستند.

اخلاص در حق خواهی

امام علی (علیه السلام): ألزم الحق من لزمه من القریب و البعید و کن فی ذلک صابراً محتسباً واقعاً ذلک من قرابتک و خاصتک حیث وقع؛(153) حق را! از آن هر که بود، نزدیک یا دور، بر عهده گیر؛ در این راه شکیبا باش و آن را به حساب خداوند بگذار، هر چند این رفتار با نزدیکان و خویشاوندانت باشد.