فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

موجبات اخلاص

الصلوه تثبیت للاخلاص و تنزیه عن الکبر؛(150) نماز موجب استواری اخلاص و دوری از کبر است.

روش برترینها

الاخلاص شیمه أفاضل الناس؛(151) اخلاص راه و روش برترین مردم است.

سرور اهل بهشت

ساده أهل الجنه المخلصون؛(152) سرور اهل بهشت اهل اخلاص هستند.