فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تعریف عمل خالص

العمل الخالص الذی لا ترید أن یحمدک علیه أحد الا الله عزوجل؛(148) عمل خالص آن است که توقع ستایش بر عمل جز از خداوند نداشته باشی!

کثرت عمل یا خلوص آن؟

عن سفیان بن عیینه عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی قول الله عزوجل لیبلوکم أیکم أحسن عملا قال لیس یعنی أکثر عملا و لکن أصوبکم عملا و انما الاصابه خشیه الله و النیه الصادقه و الحسنه ثم قال الابقاء علی العمل حتی یخلص و أشد من العمل؛(149) سفیان عیینه از امام صادق (علیه السلام) درباره این آیه: (تا بیازمایدتان که کدامتان نیکوکارتر هستید. (هود: 7) روایت کرده که فرمودند: مقصود، کثرت عمل نیست بلکه درستکارترین است و همانا درستی کار، پروای خدا و نیت راست و نیکی است. سپس فرمود: پایداری بر کردار تا خالص شدنش، دشوارتر از خود کردار است.

موجبات اخلاص

الصلوه تثبیت للاخلاص و تنزیه عن الکبر؛(150) نماز موجب استواری اخلاص و دوری از کبر است.