فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

موجبات اخلاص

عن سفیان بن عیینه عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال سألته عن قول الله عز و جل الامن أتی الله بقلب سلیم قال القلب السلیم الذی یلقی ربه و لیس فیه أحد سواه قال و کل قلب فیه شرک أو شک فهو ساقط و انما أرادوا الزهد فی الدنیا لتفرغ قلوبهم للآخره؛(147) سفیان عیینه می گوید: از حضرت صادق (علیه السلام) درباره این آیه پرسیدم: جز کسی که با دلی پاک (از شرک و گناه) به نزد خدا آید. (شعراء 89) فرمودند: دل سالمی که پروردگارش را دیدار می کند و کسی جز او را به خود راه نمی دهد. فرمود: و هر دلی که در آن شرکی یا تردیدی باشد، فرو افتاده است و همانا آنان (اولیای خدا) پارسایی در دنیا را برگزیدند تا دلهایشان فقط بری سرای واپسین باشد.

تعریف عمل خالص

العمل الخالص الذی لا ترید أن یحمدک علیه أحد الا الله عزوجل؛(148) عمل خالص آن است که توقع ستایش بر عمل جز از خداوند نداشته باشی!

کثرت عمل یا خلوص آن؟

عن سفیان بن عیینه عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی قول الله عزوجل لیبلوکم أیکم أحسن عملا قال لیس یعنی أکثر عملا و لکن أصوبکم عملا و انما الاصابه خشیه الله و النیه الصادقه و الحسنه ثم قال الابقاء علی العمل حتی یخلص و أشد من العمل؛(149) سفیان عیینه از امام صادق (علیه السلام) درباره این آیه: (تا بیازمایدتان که کدامتان نیکوکارتر هستید. (هود: 7) روایت کرده که فرمودند: مقصود، کثرت عمل نیست بلکه درستکارترین است و همانا درستی کار، پروای خدا و نیت راست و نیکی است. سپس فرمود: پایداری بر کردار تا خالص شدنش، دشوارتر از خود کردار است.