فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بهترین عمل

امام علی (علیه السلام): أفضل العمل ما ارید به وجه الله؛(145) برترین کارها، کاری است که برای خدا باشد.

اخلاص و جریان حکمت در قلب و زبان

قال باقر (علیه السلام): ما اخلص العبد الایمان بالله عز و جل اربعین یوماً، الا زهده الله عز و جل فی الدنیا و بصره داءها و دواءها، فاثبت الحکمه فی قلبه، و انطق بهالسانه؛(146) هیچ بنده ای چهل روز ایمان خود را به خداوند عزوجل خالص نکند مگر این که خداوند عزیز و بزرگ او را به دنیا، بی رغبت و نسبت به درد و درمان آن بینا گرداند، و حکمت را در دلش استوار کند و زبانش را بدان گویا.

موجبات اخلاص

عن سفیان بن عیینه عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال سألته عن قول الله عز و جل الامن أتی الله بقلب سلیم قال القلب السلیم الذی یلقی ربه و لیس فیه أحد سواه قال و کل قلب فیه شرک أو شک فهو ساقط و انما أرادوا الزهد فی الدنیا لتفرغ قلوبهم للآخره؛(147) سفیان عیینه می گوید: از حضرت صادق (علیه السلام) درباره این آیه پرسیدم: جز کسی که با دلی پاک (از شرک و گناه) به نزد خدا آید. (شعراء 89) فرمودند: دل سالمی که پروردگارش را دیدار می کند و کسی جز او را به خود راه نمی دهد. فرمود: و هر دلی که در آن شرکی یا تردیدی باشد، فرو افتاده است و همانا آنان (اولیای خدا) پارسایی در دنیا را برگزیدند تا دلهایشان فقط بری سرای واپسین باشد.