فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

صفات بنده خالص

امام صادق (علیه السلام): لایصیر العبد عبداً خالصاً لله حتی یصیر المدح و الذم عنده سواء؛(144) آدمی بنده خالص خدا نمی شود تا آن گاه که ستایش و نکوهش نزد او یکسان شود.

بهترین عمل

امام علی (علیه السلام): أفضل العمل ما ارید به وجه الله؛(145) برترین کارها، کاری است که برای خدا باشد.

اخلاص و جریان حکمت در قلب و زبان

قال باقر (علیه السلام): ما اخلص العبد الایمان بالله عز و جل اربعین یوماً، الا زهده الله عز و جل فی الدنیا و بصره داءها و دواءها، فاثبت الحکمه فی قلبه، و انطق بهالسانه؛(146) هیچ بنده ای چهل روز ایمان خود را به خداوند عزوجل خالص نکند مگر این که خداوند عزیز و بزرگ او را به دنیا، بی رغبت و نسبت به درد و درمان آن بینا گرداند، و حکمت را در دلش استوار کند و زبانش را بدان گویا.