فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

روایات

صفات بنده خالص

امام صادق (علیه السلام): لایصیر العبد عبداً خالصاً لله حتی یصیر المدح و الذم عنده سواء؛(144) آدمی بنده خالص خدا نمی شود تا آن گاه که ستایش و نکوهش نزد او یکسان شود.

بهترین عمل

امام علی (علیه السلام): أفضل العمل ما ارید به وجه الله؛(145) برترین کارها، کاری است که برای خدا باشد.