فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تمام ادیان اسمائی خواهان اخلاص

و ما تفرق الذین أوتواالکتب الامن بعد ما جاءتهم البینه و ما أمروا الا لیعبدواالله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلوه و یوتوا الزکوه و ذلک دین القیمه؛(143) اهل کتاب (نیز در دین خدا) اختلاف نکردند مگر بعد از آنکه دلیل روشن برای آنان آمد! و به آنها دستوری داده نشده بود جز اینکه خدا را بپرستند در حالی که دین خود را برای او خالص کنند و از شرک به توحید بازگردند، نماز را برپا دارند و زکات را بپردازند؛ و این است آیین مستقیم و پایدار!

روایات

صفات بنده خالص

امام صادق (علیه السلام): لایصیر العبد عبداً خالصاً لله حتی یصیر المدح و الذم عنده سواء؛(144) آدمی بنده خالص خدا نمی شود تا آن گاه که ستایش و نکوهش نزد او یکسان شود.