فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اخلاص شرط کمال عمل

قل أتحاجوننا فی الله و هو ربنا و ربکم و لنا أعملنا و لکم أعملکم و نحن له مخلصون؛(141) بگو: آیا در باره خداوند با ما محاجه می کنید؟! در حالی که او، پروردگار ما و شماست؛ و اعمال ما از آن ما، و اعمال شما از آن شماست؛ و ما او را با اخلاص پرستش می کنیم، (و موحد خالصیم).

اخلاص مانع انحراف انسان

و لقد همت به و هم بهالو لا أن رءابرهان ربه کذلک لنصرف عنه السوء و الفحشاء انه من عبادنا المخلصین؛(142) آن زن قصد او کرد؛ و او نیز - اگر برهان پروردگار را نمی دید - قصد وی می نمود! این چنین کردیم تا بدی و فحشا را از او دور سازیم؛ چرا که او از بندگان مخلص ما بود!

تمام ادیان اسمائی خواهان اخلاص

و ما تفرق الذین أوتواالکتب الامن بعد ما جاءتهم البینه و ما أمروا الا لیعبدواالله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلوه و یوتوا الزکوه و ذلک دین القیمه؛(143) اهل کتاب (نیز در دین خدا) اختلاف نکردند مگر بعد از آنکه دلیل روشن برای آنان آمد! و به آنها دستوری داده نشده بود جز اینکه خدا را بپرستند در حالی که دین خود را برای او خالص کنند و از شرک به توحید بازگردند، نماز را برپا دارند و زکات را بپردازند؛ و این است آیین مستقیم و پایدار!