فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

لزوم اخلاص در تبلیغ دین

قل ما سألتکم من أجر فهو لکم ان أجری الا علی الله و هو علی کل شی ء شهید؛(140) بگو: هر اجر و پاداشی از شما خواسته ام برای خود شماست؛ اجر من تنها بر خداوند است، و او بر همه چیز گواه است!

اخلاص شرط کمال عمل

قل أتحاجوننا فی الله و هو ربنا و ربکم و لنا أعملنا و لکم أعملکم و نحن له مخلصون؛(141) بگو: آیا در باره خداوند با ما محاجه می کنید؟! در حالی که او، پروردگار ما و شماست؛ و اعمال ما از آن ما، و اعمال شما از آن شماست؛ و ما او را با اخلاص پرستش می کنیم، (و موحد خالصیم).

اخلاص مانع انحراف انسان

و لقد همت به و هم بهالو لا أن رءابرهان ربه کذلک لنصرف عنه السوء و الفحشاء انه من عبادنا المخلصین؛(142) آن زن قصد او کرد؛ و او نیز - اگر برهان پروردگار را نمی دید - قصد وی می نمود! این چنین کردیم تا بدی و فحشا را از او دور سازیم؛ چرا که او از بندگان مخلص ما بود!