فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

نیکی به یاران

دو روز مهر گردون افسانه است و افسون نیکی بجای یاران فرصت شمار یارا
حافظ

نکات

افراد نیکو و خیر خواه به هر نسبت که به خدمت خلق موفق شوند و در راه معروف قدم بردارند، به همان نسبت، زمینه قرب معنوی خویش را در پیشگاه الهی فراهم آورده و مشمول رحمت واسعه او خواهند بود.(136)
احسان باید همراه با ادب و بدون منت باشد.
در احسان کردن به اولویت ها توجه کنید.
رد احسان مردم نارواست، باید آن را پذیرفت و به نحوی جبران کرد.
تسلیم در برابر خداوند و احسان به مردم از اصول ادیان الهی است.
احسان و نیکوکاری، بالاترین مرحله کمال و سبب محبوبیت نزد خداوند است.
احسان، زمینه دریافت رحمت الهی است و بدون آن، انتظار رحمت بی جاست. آری، دعای مستجاب همراه با نیکوکاری است.
احسان و نیکی در دنیای زودگذر و فانی، زندگی در بهشت جاودان را بدنبال دارد.
باید احسان کنیم تا لایق دریافت پاداش خاص الهی باشیم.
برای بیدار ساختن فطرت افراد، از چاشنی محبت و احسان استفاده کنید.
احسان کلمه مبارکی است که شامل خدمات مالی، فکری، فرهنگی، عاطفی، می شود.
احسان، بالاتر از انفاق است و شامل محبت، ادب، آموزش، مشورت اطاعت، تشکر، مراقبت و امثال اینها می شود.
اگر احسان و نیکوکاری با ایمان و عبودیت همراه باشد، نزد خداوند ارزش بیشتری دارد.
ایمان و احسان از یکدیگر جدا نیست.

اخلاص