گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

خوبی در مقابل بدی

بدی را بدی سهل باشد جزاء اگر مردی احسن الی من اساء

احسان پیش از مرگ

برگ عیشی به گور خویش فرست کس نیارد ز پس تو پیش فرست
سعدی

نیکی به یاران

دو روز مهر گردون افسانه است و افسون نیکی بجای یاران فرصت شمار یارا
حافظ